Samen slimmer
verduurzamen

Bij Sunrock werken we elke dag aan onze missie: energie op grote schaal slimmer maken. Met projecten op daken, grond en water halen we het maximale rendement uit elke regio, elk perceel en elke vierkante meter. Samen met lokale partners zorgen we voor optimale inpassing van zonneparken, en voor betrokkenheid van alle partijen. Door elkaars kennis en ervaring nog beter te benutten en nóg meer positieve impact te maken, brengen we de wereld van morgen dichterbij. En dat is ook precies waar verduurzaming begint: dichtbij. In de gemeenten, provincies en regio’s.

Nieuwe energie uit de regio

In 2030 moet Nederland vier keer meer duurzame energie opwekken dan nu, in totaal 35 miljard KWh. Het aandeel duurzame stroom moet dan 70% zijn, waar dat in 2020 nog 26,2% was. Hiervan kwam 6,6% uit zon-pv. Om dit aandeel te vergroten, is samenwerking in alle sectoren en op alle niveaus essentieel.

Nederland is ingedeeld in dertig energieregio’s, met elk een eigen Regionale Energiestrategie (RES). Aan de hand van deze strategieën werken lokale overheden, ontwikkelaars, exploitanten, energiecoöperaties, bedrijven en burgers samen, om de afspraken in het Klimaatakkoord concreet te maken en uit te voeren. Zo draagt elke regio bij aan de overgang naar duurzame energie én profiteert ze tegelijkertijd van de mogelijkheden ervan.

Voor het aanjagen van de productie van duurzame energie, spelen energiecoöperaties een belangrijke rol. Deze lokale burgerinitiatieven zetten zelf energieprojecten op, zorgen voor de financiering en creëren draagvlak bij alle betrokkenen. Gedreven door de intrinsieke motivatie om vanuit de eigen omgeving mee te bouwen aan een energiepositieve wereld, realiseren energiecoöperaties schaalvergroting en economisch voordeel. Ze weten daarnaast precies waar kansen liggen en wat slimme locaties zijn voor projecten. Deze inzichten zijn zeer waardevol voor ontwikkelaars en exploitanten als Sunrock, die continu verbinding zoeken met professionele partners in de regio om met zonneparken waarde toe te voegen aan de omgeving.

In Nederland zijn ongeveer 500 energiecoöperaties actief, met in totaal bijna 70.000 leden. Samen vormen ze het nieuwe energienetwerk van Nederland. Sunrock werkt intensief samen met energiecoöperaties om projecten zo efficiënt mogelijk te realiseren en de maatschappelijke kosten laag te houden. Om deze samenwerkingen verder te professionaliseren en elkaars krachten continu te versterken, introduceert Sunrock de Blueprint; een manifest voor samenwerking met lokale partners, met als doel de overgang naar duurzame energie te versnellen en de totale emissie van elke regio en uiteindelijk heel Nederland terug te brengen naar 0.
Play Video

Blueprint voor samenwerking

We hebben iedereen nodig om de afspraken in het Klimaatakkoord na te komen, en dit vraagt om goede communicatie tussen alle samenwerkende partijen. In de praktijk blijkt het, ondanks goede intenties en het gezamenlijke doel, vaak lastig om samen te werken. Zeker omdat procedures langdurig en complex kunnen zijn, is het van belang om alle partijen gedurende het hele traject goed te informeren en te motiveren. Met de Blueprint doet Sunrock een voorzet om succesvolle, toekomstbestendige samenwerkingen te realiseren.
Vanuit onze leidende positie in de markt zien we het als onze verantwoordelijkheid om onze ervaring in te zetten voor de verdere professionalisering van de sector. Naast onze eigen develop-to-own strategie en het schaalvoordeel dat we realiseren met onze proposities, zetten we in op partnerschap voor de lange termijn.
Gebouwd op vijf pijlers geeft de Blueprint richting aan het ontwikkel- en exploitatieproces:

  1. Transparantie
  2. Langetermijnvisie
  3. Gelijkwaardige partnerschap
  4. Betrouwbaarheid
  5. Energie

1. Transparantie
Een succesvolle samenwerking begint al voor de ontwerpfase van een project. Door zo vroeg mogelijk in het proces alle betrokken partijen samen te brengen en de kansen en uitdagingen te formuleren, staat het eindresultaat vanaf dag een centraal. Volledige openheid over financiën, lokaal beleid, ieders verantwoordelijkheden en eventuele valkuilen vormt de basis voor een helder plan en bijvoorbeeld de participatie-aanpak.
We zijn ons ervan bewust dat commerciële partijen niet altijd een goed imago hebben. Bij lokale partijen ontstaat soms het gevoel dat zij de lasten van een project dragen, terwijl marktpartijen er met de winst vandoor gaan. Met de Blueprint benadrukken we het belang van transparant zakendoen en bouwen we actief aan vertrouwen.
2. Langetermijnvisie
Het klinkt vanzelfsprekend, maar om samen aan een duurzame wereld te bouwen zijn een gedeelde visie en commitment een vereiste. Alleen door de toekomst te visualiseren en hier gericht naartoe te werken, blijven projecten ook op de lange termijn renderen. Welke ontwikkelingen zien we vandaag, die morgen van invloed zijn op een project? Hoe zorgen we dat een zonnepark of slimme energieoplossing over 10 jaar nog steeds bijdraagt aan de omgeving?
Een belangrijk aspect hiervan is landschappelijke inpassing; zorgen dat een zonnepark optimaal is ingepast in de lokale omgeving. Hiernaast moet de lokale energiebehoefte beter gematcht worden met het elektriciteitsverbruik, zodat er steeds voldoende aanbod van duurzame energie beschikbaar is. Marktpartijen kunnen dit faciliteren met nieuwe ontwikkelingen als batterij-opslag en door energie rechtstreeks te verkopen.
3. Gelijkwaardig partnershap
Duurzaam partnerschap is gebouwd op gelijkwaardigheid. Elke partij heeft haar eigen kwaliteiten en inbreng, en iedere betrokkene voegt iets toe aan het eindresultaat. Door samen op te trekken als gelijkwaardige partners, zijn we complementair aan elkaar en benutten we elkaars krachten optimaal. Zo komen we tot sterke business cases waarmee we het Nederlandse energielandschap continu blijven vernieuwen.
Als ervaren partner zijn we ons tegelijkertijd bewust van onze blinde vlekken, en blijven we ons kwetsbaar opstellen. De kennis en ervaring van lokale partners zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van duurzame energie, en doorslaggevend voor het slagen van een project. Hetzelfde geldt voor de financiering, die in veel gevallen door externe financiers wordt gerealiseerd. Marktpartijen inventariseren de wensen van deze financiers en de lokale partners, en zorgen dat alle stakeholders profiteren van de financiële kansen.
4. Betrouwbaarheid
In het verlengde van transparantie en gelijkwaardigheid ligt betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid in sociale en technologische zin. Door afspraken na te komen, op tijd te schakelen en te streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit bij oplevering, creëren we vertrouwen bij alle betrokkenen en bepalen we de standaard voor toekomstige projecten en samenwerkingen. [Concreet maken: hoe maken we dit waar? Welke gelaagdheid kunnen we laten zien?] We zijn duidelijk in hoe het proces eruit gaat zien, maar ook duidelijk over waar we weinig van weten. @Heleen kan jij deze verder aanvullen?

5. Energie
De gemene deler voor elke samenwerking is natuurlijk energie. En naast duurzame energie gaat dat ook over goede energie; om samen de klimaatdoelstellingen te halen is een goede werksfeer minstens zo belangrijk als al het andere. Door te blijven investeren in de samenwerking en de onderlinge band, en overwinningen te vieren, neemt de team spirit toe, net als de impact van het project. En daar doen we het voor.

We kijken naar elkaar om en werken keihard om dingen voor elkaar te krijgen, hoe ingewikkeld een project soms ook is.

[Concreet maken: hoe maken we dit waar? Voorbeelden van dingen die Sunrock doet om voor de juiste energie te zorgen?] We kijken om naar elkaar (dit heeft met name betrekking op de werknemers van Sunrock), ook buiten werktijd. We zijn ons bewust van de ingewikkeldheid van projecten en werken keihard om zaken gedaan te krijgen die anderen niet voor elkaar krijgen. Projectvoorbeelden hierbij zijn Reko Raalte vergunningstraject (licht ik later nog toe) en Gelredome, beiden in samenwerking met energie coöperaties.