Beleidsmatige inpassing

Sunrock realiseert dubbel ruimtegebruik en koppelkansen met huidig gebruik om het zonnepark optimaal in te passen in het bestaande beleid.

Ecologische inpassing

Bij het ontwerp zorgen we voor optimale landschappelijke- en ecologische inpassing. Voor ieder ontwerp realiseren we maatwerk om tot het mooiste resultaat te komen.

Maatschappelijke inpassing

Door lokale belanghebbenden proactief te betrekken zorgt Sunrock voor breed draagvlak en verschillende participatiemogelijkheden.