Privacy
Statement

Dit privacystatement (“Privacystatement”) geldt voor alle verwerkingen door Sunrock Investments B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder begrepen Sunrock Development B.V., Sunrock Asset Management B.V., Sunrock Holding Deutschland GmbH en Sunrock GWS B.V.) (“Sunrock”) in het kader van haar dienstverlening. Sunrock vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. In dit document leggen we u uit hoe we met uw gegevens om zullen gaan.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Sunrock is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Sunrock beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.
Welke persoonsgegevens verwerkt Sunrock en met welk doel?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, zoals een naam, een BSN-nummer of een adres. Sunrock kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • wanneer u per e-mail, via het contactformulier op de website of telefonisch contact met ons opneemt. Het gaat hierbij om naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die u in uw bericht aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken we om contact met u te onderhouden en te reageren op eventuele vragen;
 • wanneer u contact met ons opneemt in verband met een vacature. De informatie die u ons verstrekt, inclusief uw contactgegevens en uw cv, verwerken we uitsluitend ten behoeve van het sollicitatieproces;
 • wanneer u onze website bezoekt. We zullen details van uw bezoek verwerken, inclusief maar niet beperkt tot uw surfgedrag en locatiegegevens. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om het gebruik van onze website mogelijk te maken en om uw gebruikerservaring te verbeteren;
 • wanneer u inlogt op ons klantportaal. Het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres, inloggegevens, IP-adres, gebruikerstype en bedrijfsnaam. We verwerken deze persoonsgegevens om u te informeren over de lopende projecten. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om het klantportaal te optimaliseren.

De hiervoor gemelde persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om u te kunnen contacten, of omdat wij moeten voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen.

Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Sunrock mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; en
 • wanneer een dergelijke verwerking, conform artikel 6 lid 1 sub f AVG, noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sunrock of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen van Sunrock of die derde.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens maakt Sunrock geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Hoelang bewaart Sunrock uw gegevens?
Sunrock bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Indien u meer informatie wenst over ons bewaartermijnenbeleid, kunt u contact opnemen via info@sunrock.com.
Met wie deelt Sunrock uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Sunrock kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval verleent Sunrock haar medewerking.
Doorgifte van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte
Voor zover Sunrock uw gegevens doorgeeft aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte, heeft Sunrock voor passende waarborgen gezorgd. Indien u deze waarborgen wenst te raadplegen, kunt u contact opnemen met via info@sunrock.com.
Hoe beschermt Sunrock uw persoonsgegevens?
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Sunrock passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen zoals encryptie van computers en harddrives. Hierdoor zijn de gegevens op deze gegevensdragers niet toegankelijk zonder wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij de medewerker zelf bekend. Daarnaast zijn vertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens slechts toegankelijk door middel van twee-factorauthenticatie.

Sunrock neemt ook beveiligingsmaatregelen omtrent o.a. toegangsbeperkingen (op basis van autorisaties), logging, controle op logging, audits, etc. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals backups, tegen brand en verlies of diefstal.
Wat zijn uw rechten?
Wanneer Sunrock  persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving de volgende rechten:

 • Recht op inzage

U kunt ons verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. We verzoeken u specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn en als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt

 • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht gegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we in sommige gevallen verplicht zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 • Recht op beperking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunrock onrechtmatig is.

 • Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Sunrock kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 • Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 • Recht op intrekken toestemming

In het geval waarin wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming ook weer intrekken.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@sunrock.com. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacystatement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.
Over dit Privacystatement
Sunrock kan dit Privacystatement aanpassen. De laatste wijziging was op 22 april 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.sunrock.com.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacystatement? Neem dan gerust contact met ons op:
Sunrock Investments B.V.
t.a.v. Legal
Anthony Fokkerweg 1
1059 CM Amsterdam
info@sunrock.com
+31 (0) 20 760 3776

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen